• Erasmus+ DORIS

   • Projekt „Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły”

    NAZWA PROGRAMU/RODZAJ PARTNERSTWA:

    Erasmus+ KA2 Projekt Partnerstwa Strategicznego. Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

    GRUPY DOCELOWE

    • uczniowie,
    • nauczyciele,
    • rodzice/opiekunowie prawni

     OKRES REALIZACJI

    • 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2023

    OPIS PROJEKTU

    W obliczu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 i nagłego zamknięcia szkół, nauka została z dnia na dzień przeniesiona do świata wirtualnego. Sytuacja wymagała od nauczycieli natychmiastowego przystosowania się do nowych warunków i wdrożenia się w tryb pracy oparty na rozwiązaniach technologii cyfrowej. Priorytetem projektu jest pomoc nauczycielom w jak najlepszym wykorzystaniu tych zmian, również po powrocie do pracy w trybie stacjonarnym. Takie podejście pozwoli na udoskonalenie edukacji zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej w szkołach projektowych oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych grup docelowych projektu: uczniów, nauczycieli i rodziców.

    INSTYTUCJE PARTNERSKIE

    Polska (Warszawa): Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera (Białołęka), Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena (Praga Południe), Wielka Brytania (Cardiff): County Council of the City and County of Cardiff, Cardiff Metropolitan University, Introsport uk ltd, Meadowlane Primary School, Pencaerau Primary School, Hiszpania (Ferrol): CFR de Ferrol, CEIP Nicolás del Río Spain, CEIP A Laxe, Szwecja (Karlskrona): Kunskapsförvaltningen Karlskrona kommun, Rosenfeldtsskolan och Aspö skola, Hästöskolan

     

    CELE PROJEKTU Z PODZIAŁEM NA GRUPY DOCELOWE

    Uczniowie - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i umiejętności uczenia się umożliwienie współpracy z rówieśnikami z krajów partnerskich z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz udziału w międzynarodowej wymianie uczniowskiej podniesienie poziomu kompetencji społecznych oraz jednej z kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku obcym i ojczystym poprzez współpracę i dzielenie się wiedzą na poziomie lokalnym i międzynarodowym doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez kontakt z rówieśnikami z krajów partnerskich

    Nauczyciele - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz podniesienie samooceny w korzystaniu z narzędzi cyfrowych w nauczaniu, w trybie pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej podniesienie poziomu kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej w ramach nauczanych przedmiotów poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami z krajów partnerskich oraz wspólne wypracowywanie nowych rozwiązań i adaptowanie ich na grunt polskiej szkoły rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz jednej z kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku obcym poprzez współpracę w środowisku międzynarodowym

    Rodzice - zwiększenie zaangażowania się rodzin uczniów w życie szkoły podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych poprzez korzystanie z różnych platform i aplikacji wzrost samooceny w zakresie pomocy dzieciom w uczeniu się z wykorzystaniem technologii cyfrowych

    REZULTATY PROJEKTU

    W ramach projektu w szkołach partnerskich zostanie przeprowadzona diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych w szkołach partnerskich. Zbadane zostaną też potrzeby i wyzwania związane z  używaniem technologii cyfrowych w trzech grupach docelowych: uczniów, nauczycieli i rodziców. Pozwoli to na zaprojektowanie i  wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby i  wyzwania wyżej wymienionych członków społeczności szkół projektowych. Przełoży się to również na wzrost jakości edukacji cyfrowej w placówkach partnerskich i  podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, nauczycieli i rodziców.

    Dzięki międzynarodowym wymianom, uczniowie nawiążą nowe znajomości z rówieśnikami z krajów partnerskich i podniosą swoje kompetencje społeczne, międzykulturowe, a także jedną z podstawowych kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku obcym. Włączenie rodziców/opiekunów prawnych w działania projektowe przyniesie zwiększenie zaangażowania się rodzin uczniów w życie szkoły. Wartością dodaną projektu będzie stworzenie środowiska szkolnego otwartego na współpracę na poziomie lokalnym i międzynarodowym. W ramach działań projektowych zostaną również opracowane materiały szkoleniowe dla nauczycieli z wykorzystaniem metody ‘design thinking’ (metoda twórczego rozwiązywania problemów). Rezultatem końcowym projektu będzie publikacja podsumowująca wszystkie działania projektu, tzw. przewodnik dobrych praktyk, który zostanie udostępniony warszawskim nauczycielom drogą elektroniczną.