• Erasmus+ Doris

   • DORIS - DESIGNING ONLINE READINESS & INTERCONNECTED SCHOOLS

   •  

    NAZWA PROGRAMU/RODZAJ PARTNERSTWA:
    Erasmus+ KA2 Projekt Partnerstwa Strategicznego. Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

    GRUPY DOCELOWE
    uczniowie
    nauczyciele
    rodzice/opiekunowie prawni
     
    OKRES REALIZACJI
    1 kwietnia 2021 – 31 marca 2023

    W obliczu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 i nagłego zamknięcia szkół, nauka została z dnia na dzień przeniesiona do świata wirtualnego. Sytuacja wymagała od nauczycieli natychmiastowego przystosowania się do nowych warunków i wdrożenia się w tryb pracy oparty na rozwiązaniach technologii cyfrowej. Priorytetem projektu jest pomoc nauczycielom w jak najlepszym wykorzystaniu tych zmian, również po powrocie do pracy w trybie stacjonarnym. Takie podejście pozwoli na udoskonalenie edukacji zdalnej, hybrydowej i  stacjonarnej w szkołach projektowych oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych grup docelowych projektu: uczniów, nauczycieli i rodziców.

    INSTYTUCJE PARTNERSKIE
    Polska (Warszawa):
     Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera (Białołęka), Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena (Praga Południe)

    Wielka Brytania (Cardiff): County Council of the City and County of Cardiff, Cardiff Metropolitan University, Introsport uk ltd, Meadowlane Primary School, Pencaerau Primary School

    Hiszpania (Ferrol): CFR de Ferrol, CEIP Nicolás del Río Spain, CEIP A Laxe

    Szwecja (Karlskrona): Kunskapsförvaltningen Karlskrona kommun, Rosenfeldtsskolan och Aspö skola, Hästöskolan

    CELE PROJEKTU Z PODZIAŁEM NA GRUPY DOCELOWE
    Uczniowie
     - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i umiejętności uczenia się
    umożliwienie współpracy z rówieśnikami z krajów partnerskich z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz udziału w międzynarodowej wymianie uczniowskiej
    podniesienie poziomu kompetencji społecznych oraz jednej z kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku obcym i ojczystym poprzez współpracę i dzielenie się wiedzą na poziomie lokalnym i międzynarodowym
    doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez kontakt z rówieśnikami z krajów partnerskich
    Nauczyciele - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz podniesienie samooceny w korzystaniu z narzędzi cyfrowych w nauczaniu, w trybie pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej
    podniesienie poziomu kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej w ramach nauczanych przedmiotów poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami z krajów partnerskich oraz wspólne wypracowywanie nowych rozwiązań i adaptowanie ich na grunt polskiej szkoły
    rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz jednej z kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku obcym poprzez współpracę w środowisku międzynarodowym
    Rodzice - zwiększenie zaangażowania się rodzin uczniów w życie szkoły
    podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych poprzez korzystanie z różnych platform i aplikacji
    wzrost samooceny w zakresie pomocy dzieciom w uczeniu się z wykorzystaniem technologii cyfrowych
     
    REZULTATY PROJEKTU
    W ramach projektu w szkołach partnerskich zostanie przeprowadzona diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych w szkołach partnerskich. Zbadane zostaną też potrzeby i wyzwania związane z  używaniem technologii cyfrowych w trzech grupach docelowych: uczniów, nauczycieli i rodziców. Pozwoli to na zaprojektowanie i  wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby i  wyzwania wyżej wymienionych członków społeczności szkół projektowych. Przełoży się to również na wzrost jakości edukacji cyfrowej w placówkach partnerskich i  podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, nauczycieli i rodziców.

    Prezentacja dotycząca projektu

    Refleksje uczniów