• Historia szkoły

    • 04.2021 – 03.2023
     • Udział w projekcie międzynarodowym Erasmus+ Doris "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły" wraz ze szkołami z Hiszpanii, Szwecji i Walii.

    • 2018/19
     • 8.listopada 2018 r. – patronem SP 168 zostaje Czesław Niemen

      Zmiana nazwy: Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena

      Ostatni rok szkolny oddziałów gimnazjalnych

      Pierwsze egzaminy zewnętrzne klas 8.

      Rozpoczęcie termomodernizacji budynku szkoły ze środków UE

      Obchody 55-lecia istnienia szkoły, przekazanie ufundowanego przez Radę Rodziców nowego sztandaru

      Dyrektor: mgr Anna Tkaczyk

      Liczba uczniów: 790

      Liczba nauczycieli: 97

      Liczba pracowników administracji i obsługi: 37

        

    • 2017
     • Zmiana nazwy: Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego

      Wprowadzenie e-dziennika librus

      Reforma oświaty - przekształcenie ZS 84 w 8-letnią szkołę podstawową, w której funkcjonują oddziały wygaszanego gimnazjum

      Pierwszy rocznik oddziałów dwujęzycznych klas siódmych

    • 2016
     • Przystąpienie do projektu edukacyjnego „Ogarnij inżynierię” Fundacji Katalyst Engineering, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą przyrodniczą, matematyczną, informatyczną i techniczną.

      Wyposażenie każdej sali lekcyjnej w sprzęt multimedialny.

    • 2015
     • Otrzymanie bezterminowego certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA  dla szkoły wspierającej uzdolnionych

      Po dwóch latach intensywnej pracy (przeprowadzenie analizy poziomu biegłości językowej uczniów zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wymiana doświadczeń nauczycieli szkół warszawskich i szkół z Cardiff w zakresie nauczania języków obcych, przeprowadzenie szkoleń w Polsce i Wlk.Brytanii, opracowanie platformy e-Twinning) zakończono prestiżowy międzynarodowy projekt „Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole (Enhancing Language and Intercultural Competences) – założone cele zostały w pełni zrealizowane.

       

    • 2014
     • 50 lat SP 168, 15 lat Gimnazjum, 5 rocznica nadania gimnazjum imienia Cz. Niemena:
      Dyrektor - mgr Anna Tkaczyk
      liczba nauczycieli - 85
      liczba uczniów SP 168 - 525
      liczba uczniów G 25 - 246
      liczba oddziałów przedszkolnych - 3
      Odsłonięcie tablicy Czesława Niemena (odsłonięcia dokonali: żona Patrona - Małgorzata, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i z-ca burmistrza dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz); wielka sentymentalna podróż przez pół wieku świata, Polski, Warszawy, szkoły; wspaniała uroczystość pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika i Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego, w obecności znakomitych gości, przedstawicieli władz, nauczycieli, absolwentów, uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły. Podsumowano i zakończono cały rok pracy, realizacji trudnych zadań, konkursów i projektów, wręczono nagrody, a w części artystycznej wzięło udział ponad 200 uczniów!

       

    • 2013
     • Pierwsze miejsce w rankingu praskich gimnazjów publicznych! – najwyższe, utrzymujące się od lat w 9 staninie, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej są powodem do dumy!

      Przystąpienie do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole (Enhancing Language and Intercultural Competences) realizowanego przy udziale Biura Edukacji, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio. Partnerami są walijskie szkoły: Cardiff Council, St Mary΄s Catholic College, Race Equality Tirst Ltd.

    • 2010-2012
     • Nauka, sport, wychowanie:

      kultywujemy tradycje szkolne: coroczne ślubowanie klas pierwszych (szkoły podstawowej i gimnazjum), wyjazdy do Londynu i Berlina, apele i akademie poświęcone ważnym rocznicom historycznym i państwowym, zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum wielkim balem z polonezem, wspólne kolędowanie, obchody Dnia Matki, Festiwal Piosenki Angielskiej w pierwszym dniu wiosny itp;

      Stałe uczestnictwo w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących: Pola Nadziei, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Paczka od św. Mikołaja;

      „Szkoła z pomysłem” - honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st.Warszawy,

      „Szkoła z prawami dziecka” - dyplom dla ZS 84 od Marka Krupińskiego - Dyrektora Generalnego UNICEF Polska;

      „Szkoła wspierająca uzdolnionych” - certyfikaty dla SP168 i G25 od Biura Edukacji m.st.Warszawy

        

    • 2009
     • Obchody 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 168 i 10-lecia gimnazjum

      Nadanie gimnazjum imienia wielkiego artysty i wszechstronnie utalentowanego człowieka, muzyka i piosenkarza Czesława Niemena; wśród gości najbliższa rodzina Cz.Niemena: siostra Jadwiga z mężem, żona Małgorzata, córka Eleonora;

      od 2.06.2009 r. pełna nazwa gimnazjum to: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 25 im. Czesława Niemena 

    • 2008
     • „Marzenia się spełniają” takie hasło towarzyszyło uroczystemu otwarciu wielkiej i nowoczesnej hali sportowej z widownią na 100 miejsc

    • 2007
     • Pożegnanie odchodzącej na emeryturę dyr. Lidii Składnik;

      Powołanie (po wygranym konkursie) na stanowisko dyrektora ZS 84 mgr Anny Tkaczyk - wieloletniego pedagoga i wicedyrektora
       

    • 2005
     • Zmiana nazwy: Zespół Szkół Nr 84 (Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25)

      Otrzymanie  certyfikatu „Szkoły zaangażowanej społecznie”;

      Rewelacyjne wyniki egzaminu gimnazjalnego: najwyższy 9. stanin obu części (humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej)

    • 2004
     • Zmiana nazwy: Zespół Szkół Nr 84 (Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25)

      Obchody 40 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 168 i 5 lat Gimnazjum

        

    • 2003
     • Po rocznych zmaganiach i realizacji wielu zadań w akcji Gazety Wyborczej i Fundacji Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obie szkoły: SP 168 i G 25 otrzymały certyfikat „Szkoła z klasą”

         

    • 2002
     • Systematyczny udział w akcjach charytatywnych został dostrzeżony przez Polską Akcję Humanitarną  -  jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły Humanitarnej” z rąk Janiny Ochojskiej

      Pierwsi absolwenci opuszczają gimnazjum po zewnętrznych egzaminach – wypadli bardzo dobrze!

       

    • 2001
     • Pierwszy „Festiwal Piosenki Angielskiej” – nasz pomysł na pierwszy dzień wiosny.

      Zmiana nazwy: Zespół Szkół Dwujęzycznych nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego o profilu językowym i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25)

    • 2000
     • 35 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 168 - kolorowy pochód ulicami Saskiej Kępy w strojach państw europejskich i wielki międzynarodowy festyn kultury „Międzynarodowo na Międzynarodowej” budzą podziw władz i mieszkańców Saskiej Kępy

    • 1999
     • Reforma oświaty: w budynku przy ul. Zwycięzców 44 staraniem rodziców i dyrekcji powstał Zespół Szkół nr 4, w skład którego wchodzą: 6-klasowa Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego oraz 3-letnie Gimnazjum nr 25 (decyzja Prezydenta Warszawy Pawła Piskorskiego z dn. 12.05.1999 r.)

      Dyrektor  Zespołu Szkół nr 4  -  mgr Lidia Składnik

    • 1997
     • Wielka prezentacja osiągnięć SP 168, podsumowanie badań TERM mierzących jakość pracy szkoły przed Radą Dzielnicy; dyrektor Lidia Składnik otrzymała nagrodę Prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego dla Nauczyciela Roku

    • 1995
     • Obchody 30-lecia szkoły.

      Po jubileuszowych uroczystościach dyrektor ds. oświaty Gminy Centrum mgr Anna Urbanowicz w kronice szkoły napisała: „Jesteście szkołą marzeń”  - to cieszy i zobowiązuje!

    • 1993
     • Zorganizowanie pierwszego wyjazdu uczniów i nauczycieli do Londynu w celu szlifowania języka i poznania Anglii
       

    • 1992
     • Otrzymanie statusu Szkoły Językowej - opracowany przez naszych nauczycieli innowacyjny program nauczania języków obcych został zatwierdzony przez MEN i Kuratorium Oświaty

    • 1989
     • Powstanie pierwszej pracowni informatycznej - komputery ZX SPECTRUM na 25-lecie placówki

    • 1984
     • Obchody 20-lecia SP 168 – gość honorowy: syn Patrona -            prof. Juliusz Gomulicki

    • 1979
     • 15 lat funkcjonowania SP 168, drugi numer "Błyskawicy"
      dyrektor – mgr Lidia Składnik
      liczba nauczycieli - 32
      liczba uczniów - 650

    • 1978
     • Nadanie Szczepowi Harcerskiemu najwyższego polskiego odznaczenia resortowego: Medalu Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

    • 1974
     • Dyrektorem szkoły zostaje mgr Lidia Składnik (pedagog, rusycysta)

      Obchody 10-lecia placówki, wydanie pierwszego numeru szkolnej gazetki „Błyskawica”

    • 1973
     • Nadanie szkole imienia - patronem zostaje  Wiktor Gomulicki - poeta, prozaik, piewca i miłośnik Warszawy

      Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego

         

    • 1964
     • Otwarcie Szkoły Podstawowej  nr 168 przy ul. Zwycięzców 44:
      dyrektor: Anna Malcherek
      liczba uczniów - 1400
      liczba nauczycieli - 40
      szkoła pracuje w systemie 3-zmianowym

       

      Budynek szkolny z 1967 roku