• 1964

    Otwarcie nowej Szkoły Podstawowej  nr 168 przy ul. Zwycięzców 44:
    dyrektor: Anna Malcherek
    liczba uczniów - 1400
    liczba nauczycieli - 40
    szkoła pracuje w systemie 3-zmianowym

    1973
    Nadanie szkole imienia - patronem zostaje  Wiktor Gomulicki - poeta, prozaik, piewca i miłośnik Warszawy

    Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego

    1974
    Dyrektorem szkoły zostaje mgr Lidia Składnik (pedagog, rusycysta),

    Obchody 10-lecia placówki, wydanie pierwszego numeru szkolnej gazetki „Błyskawica”

    1978
    Nadanie Szczepowi Harcerskiemu najwyższego polskiego odznaczenia resortowego: Medalu Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

    1979
    15 lat funkcjonowania SP 168, drugi numer "Błyskawicy"
    dyrektor – mgr Lidia Składnik
    liczba nauczycieli - 32
    liczba uczniów - 650

    1984
    Obchody 20-lecia SP 168 – gość honorowy: syn Patrona - prof. Juliusz Gomulicki

    1989
    Powstanie pierwszej pracowni informatycznej - komputery ZX SPECTRUM na 25-lecie placówki

    1992
    Otrzymanie statusu Szkoły Językowej - opracowany przez naszych nauczycieli innowacyjny program nauczania języków obcych został zatwierdzony przez MEN i Kuratorium Oświaty,

    1993
    Zorganizowanie pierwszego wyjazdu uczniów i nauczycieli do Londynu w celu szlifowania języka i poznania Anglii

    1995
    Obchody 30-lecia szkoły.

    Po jubileuszowych uroczystościach dyrektor ds. oświaty Gminy Centrum mgr Anna Urbanowicz w kronice szkoły napisała: „Jesteście szkołą marzeń”  - to cieszy i zobowiązuje!

     

    1997
    Wielka prezentacja osiągnięć SP 168, podsumowanie badań TERM mierzących jakość pracy szkoły przed Radą Dzielnicy; dyrektor Lidia Składnik otrzymała nagrodę Prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego dla Nauczyciela Roku,

    1999
    Reforma oświaty: w budynku przy ul. Zwycięzców 44 staraniem rodziców i dyrekcji powstał Zespół Szkół nr 4, w skład którego wchodzą: 6-klasowa Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego oraz 3-letnie Gimnazjum nr 25 (decyzja Prezydenta Warszawy Pawła Piskorskiego z dn. 12.05.1999 r.)

    Dyrektor  Zespołu Szkół nr 4  -  mgr Lidia Składnik

    2000
    35 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 168 - kolorowy pochód ulicami Saskiej Kępy w strojach państw europejskich i wielki międzynarodowy festyn kultury „Międzynarodowo na Międzynarodowej” budzą podziw władz i mieszkańców Saskiej Kępy,

    2001
    Pierwszy „Festiwal Piosenki Angielskiej” – nasz pomysł na pierwszy dzień

    Zmiana nazwy: Zespół Szkół Dwujęzycznych nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego o profilu językowym i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25)

    2002
    Systematyczny udział w akcjach charytatywnych został dostrzeżony przez Polską Akcję Humanitarną  -  jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły Humanitarnej” z rąk Janiny Ochojskiej;

    Pierwsi absolwenci opuszczają gimnazjum po zewnętrznych egzaminach – wypadli bardzo dobrze!

    2003
    Po rocznych zmaganiach i realizacji wielu zadań w akcji Gazety Wyborczej i Fundacji Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obie szkoły: SP 168 i G 25 otrzymały certyfikat „Szkoła z klasą”

    2004
    Zmiana nazwy: Zespół Szkół Nr 84 (Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25)

    Obchody 40 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 168 i 5 lat Gimnazjum

    2005

    Zmiana nazwy: Zespół Szkół Nr 84 (Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25)

    Otrzymanie  certyfikatu „Szkoła zaangażowanej społecznie”;

    Rewelacyjne wyniki egzaminu gimnazjalnego: najwyższy 9. stanin obu części (humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej)


    2007
    Pożegnanie odchodzącej na emeryturę dyr. Lidii Składnik;

    Powołanie (po wygranym konkursie) na stanowisko dyrektora ZS 84 mgr Anny Tkaczyk - wieloletniego pedagoga i wicedyrektora

    2008
    „Marzenia się spełniają” takie hasło towarzyszyło uroczystemu otwarciu wielkiej i nowoczesnej hali sportowej z widownią na 100 miejsc

    2009
    Obchody 45- lecia Szkoły Podstawowej nr 168 i 10-lecia gimnazjum

    Nadanie gimnazjum imienia wielkiego artysty i wszechstronnie utalentowanego człowieka, muzyka i piosenkarza Czesława Niemena; wśród gości najbliższa rodzina Cz.Niemena: siostra Jadwiga z mężem, żona Małgorzata, córka Eleonora;

    od 2.06.2009 r. pełna nazwa gimnazjum to: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 25 im. Czesława Niemena 

     

    2010-2012
    Nauka, sport, wychowanie:

    kultywujemy tradycje szkolne: coroczne ślubowanie klas pierwszych (szkoły podstawowej i gimnazjum), wyjazdy do Londynu i Berlina, apele i akademie poświęcone ważnym rocznicom historycznym i państwowym, zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum wielkim balem z polonezem, wspólne kolędowanie, obchody Dnia Matki, Festiwal Piosenki Angielskiej w pierwszym dniu wiosny itp;

    Stałe uczestnictwo w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących: Pola Nadziei, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Paczka od św. Mikołaja;

    „Szkoła z pomysłem” - honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st.Warszawy,

    „Szkoła z prawami dziecka” - dyplom dla ZS 84 od Marka Krupińskiego - Dyrektora Generalnego UNICEF Polska;

    „Szkoła wspierająca uzdolnionych” - certyfikaty dla SP168 i G25 od Biura Edukacji m.st.Warszawy

     

    2013
    Pierwsze miejsce w rankingu praskich gimnazjów publicznych! – najwyższe, utrzymujące się od lat w 9 staninie, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej są powodem do dumy!

    Przystąpienie do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole (Enhancing Language and Intercultural Competences) realizowanego przy udziale Biura Edukacji, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio. Partnerami są walijskie szkoły: Cardiff Council, St Mary΄s Catholic College, Race Equality Tirst Ltd.

    2014
    50 lat SP 168, 15 lat Gimnazjum, 5 rocznica nadania gimnazjum imienia Cz. Niemena:
    Dyrektor - mgr Anna Tkaczyk
    liczba nauczycieli - 85
    liczba uczniów SP 168 - 525
    liczba uczniów G 25 - 246
    liczba oddziałów przedszkolnych - 3
    Odsłonięcie tablicy Czesława Niemena (odsłonięcia dokonali: żona Patrona - Małgorzata, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i z-ca burmistrza dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz); wielka sentymentalna podróż przez pół wieku świata, Polski, Warszawy, szkoły; wspaniała uroczystość pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika i Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego, w obecności znakomitych gości, przedstawicieli władz, nauczycieli, absolwentów, uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły. Podsumowano i zakończono cały rok pracy, realizacji trudnych zadań, konkursów i projektów, wręczono nagrody, a w części artystycznej wzięło udział ponad 200 uczniów!

    2015

    Otrzymanie bezterminowego certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA  dla szkoły wspierającej uzdolnionych

    Po dwóch latach intensywnej pracy (przeprowadzenie analizy poziomu biegłości językowej uczniów zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wymiana doświadczeń nauczycieli szkół warszawskich i szkół z Cardiff w zakresie nauczania języków obcych, Przeprowadzenie szkoleń w Polsce i Wlk.Brytanii, opracowanie platformy e-Twinning) zakończono prestiżowy międzynarodowy projekt „Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole (Enhancing Language and Intercultural Competences) – założone cele zostały w pełni zrealizowane.

     

    2016

    Przystąpienie do projektu edukacyjnego  „Ogarnij inżynierię” Fundacji Katalyst Engineering, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą przyrodniczą, matematyczną, informatyczną i techniczną.

    Wyposażenie każdej sali lekcyjnej w sprzęt multimedialny.

     

    2017

    Zmiana nazwy: Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego

    Wprowadzenie e-dziennika librus

    Reforma oświaty - przekształcenie ZS 84 w 8-letnią szkołę podstawową, w której funkcjonują oddziały wygaszanego gimnazjum

    Pierwszy rocznik oddziałów dwujęzycznych klas siódmych

     

    2018/19

    8.listopada 2018 r. – patronem SP 168 zostaje Czesław Niemen

    Zmiana nazwy: Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena

    Ostatni rok szkolny oddziałów gimnazjalnych

    Pierwsze egzaminy zewnętrzne klas 8.

    Rozpoczęcie termomodernizacji budynku szkoły ze środków UE

    Obchody 55-lecia istnienia szkoły, przekazanie ufundowanego przez Radę Rodziców nowego sztandaru

    Dyrektor: mgr Anna Tkaczyk

    Liczba uczniów: 790

    Liczba nauczycieli: 97

    Liczba pracowników administracji i obsługi: 37