• Rada Rodziców

    Przewodnicząca Aleksandra Rolf

    Zastępczyni przewodniczącej - Sylwia Brzozowiec-Śmietana

    Skarbniczka - Anna Margoła

     

     

    DOKUMENTY

    List_do_Rodzicow.pdf

    Regulamin_Rady_Rodzicow.pdf

     


    ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

    • 18.09.2023 r., godz. 17.30            zebranie przeniesione na 25.09.2023 r., godz. 17.30
    • 06.11.2023 r., godz. 17.30 
    • 20.05.2024 r., godz. 17.30 

    WPŁATY

    Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców została podjęta uchwała o wysokości opłat na rok szkolny 2023/2024:

    1. Fundusz ksero - 30 zł na każde uczęszczające do szkoły dziecko
    2. Składka na fundusz uczniowski - 120 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły

     

    Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Rady Rodziców:

    61 1020 1013 0000 0102 0002 2129

    z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj składki.


    KONTAKT

    Kontakt z Radą Rodziców - sp168@googlegroups.com

   • SZKOLNY BUDŻET UCZNIOWSKI

   • REGULAMIN  SZKOLNEGO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 
    Szkoły  Podstawowej  nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie


          

     I. Założenia i cele projektu

    1. Szkolny Budżet Uczniowski  jest formą wsparcia inicjatyw i projektów uczniowskich  finansowanych przez Radę Rodziców, organizowaną w formie otwartego konkursu. 

    2. Szkolny Budżet Uczniowski skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie, ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa. 

    3. Uczniowie mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym, które są zgodne z zasadami działania szkoły, jej misją oraz statutem. 

    4. Celem Szkolnego Budżetu Uczniowskiego jest: 

    a. Rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez podejmowanie przez wszystkich uczniów inicjatyw związanych z samorządnością obywatelską;
    b. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną;
    c. Atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży;
    d. Rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej;
    e. Identyfikacja potrzeb dzieci i młodzieży. 


           II. Zasady ogólne

    1. Szkolny Budżet Uczniowski jest organizowany w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie wyłącznie w celu realizacji potrzeb uczniów tej szkoły. 

    2. Na realizację zwycięskiego projektu Rada Rodziców przeznacza kwotę 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) pochodzącą ze środków własnych Rady Rodziców w 2024 roku.

    3. Złożone projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej przez komisję konkursową. 

    4. W skład komisji wchodzą: 

    a. Dyrektor szkoły;
    b. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego ( 3 osoby) lub wybrani uczniowie, którzy nie będą brali udziału w konkursie;
    c. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej ( 2 osoby );
    d. Przedstawiciele Rady Rodziców ( 2 osoby).            III. Zasady zgłaszania projektów 


    1. Projekty mogą składać wszyscy uczniowie SP nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie. 

    2. Projekty można składać pojedynczo lub grupowo. Jedna osoba lub grupa może złożyć 1 projekt.

    3. Każdy projekt powinien mieć jednego dorosłego Opiekuna- nauczyciela lub wychowawcę, który pomaga uczniom przygotować dany projekt.

    4. Zgłoszenia projektu dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który  można uzyskać w świetlicy lub pobrać ze strony szkoły ( zakładka Rady Rodziców/ Budżet Uczniowski ).  

    5. Projekt musi zawierać : 

    a. dane osób/ osoby zgłaszającej, 
    b. formularz musi zawierać listę poparcia 10 uczniów, nie związanych ze składanym projektem,
    c. podpis Opiekuna projektu.

    6. Projekt powinien służyć  społeczności szkolnej tj. poprawa warunków uczenia się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawa estetyki oraz komfortu pracy, kształtowanie i rozwijanie poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych itp. 

    7. Projekt musi być możliwy do zrealizowania i zakończenia w danym roku szkolnym . 

    8. Projekt może być realizowany tylko w szkole. 

    9. Maksymalny koszt projektu to 3 000 zł. ( trzy tysiące złotych ). 

    10. Projekt musi obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją.

    11. Projekt należy złożyć w świetlicy szkolnej. 
     

    IV. Weryfikacja projektów 


    1. Członkowie komisji analizują projekty pod kątem formalnym oraz możliwości realizacji projektów i ich zgodności z regulaminem. 

    2. Kryteria oceny projektów: 

    a. pozytywny wpływ na poprawę warunków uczenia się lub wypoczynku w szkole,

    b. zgodność pomysłu z założeniami budżetu uczniowskiego,

    c. poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uzasadnienia i opis zadania,

    d. budżet adekwatny do zaplanowanych działań. 


    3. Z zatwierdzonych propozycji projektów stworzona zostanie lista, która poddana będzie powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu uczniów.

    4.Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację, przechodzą do etapu wyborów i można je promować wśród społeczności szkolnej, za pomocą plakatów lub ulotek w miejscach wskazanych przez Dyrekcję na terenie szkoły.


           V. Głosowanie 

    1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.

    2. Każdy uczeń ma prawo oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt. 

    3. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny, papierowej karty do głosowania. 

    4. Głosowanie jest tajne.

    5. Oddane głosy przelicza komisja. 

    6. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 

    7. Za realizację projektu dofinansowanego ze Szkolnego Budżetu Uczniowskiego i jego rozliczenie odpowiada Rada Rodziców.

    8. Przy realizacji wybranego projektu , Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do:

    a. zasięgnięcia opinii autorów projektu lub jego Opiekuna,

    b. realizację projektu samodzielnie,

    c. wsparcie autora / autorów w realizacji projektu.


    9.  Dofinansowanie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług. 


          VI. Harmonogram działań

    1.Zgłaszanie propozycji projektów - do 15 marca 2024.

    2.Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów - do 5 kwietnia 2024.

    3.Głosowanie na projekty - do 19  kwietnia 2024.

    4.Ogłoszenie wyników - do 24 kwietnia 2024.

    5.Realizacja wybranego projektu - do 14 czerwca 2024.

     

    formularz zgłoszeniowy

    karta do głosowania