• Świetlica

   • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30-17.30

     

    Zespół wychowawców świetlicy:

    Kierownik świetlicy: Joanna Strzelecka

    Wychowawcy:

          Teresa Calów

          Agata Chmielewska

          Emilia Grzesik

          Kamila Jasińska

          Małgorzata Łukasiewicz

          Magdalena Piasecka

          Renata Szarek-Radzio

     

     

    Świetlica:

    • zapewnia uczniom bezpieczną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi  i po nich;
    • tworzy warunki do nauki własnej i organizuje pomoc w odrabianiu lekcji;
    • organizuje gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe;
    • organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
    • współpracuje z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
    • uczy szacunku do drugiego człowieka oraz kształtuje wśród uczniów nawyki kultury  życia codziennego;
    • rozwija samodzielność uczniów i pobudza ich  do aktywności społecznej.

    Zadania świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy  i miesięcznego rozkładu zajęć, opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

     

    Plan dnia klas 1-4:

    730- 800    Schodzenie się dzieci do świetlicy. Zajęcia według zainteresowań dzieci. 

                     Przygotowanie do zajęć lekcyjnych (I zmiana).

    800- 900    Gry planszowe, konstrukcje z klocków. Drugie śniadanie.

    900- 1130   Odrabianie lekcji – praca z książką. Zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu pracy.                              

                      Przygotowanie do zajęć lekcyjnych (II zmiana).

    1130- 1430 Przygotowanie do obiadu -mycie rąk.  Obiad – opieka nad dziećmi w trakcie spożywania posiłku. 

                      Odpoczynek poobiedni – zajęcia relaksacyjne.

                      Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.

    1430- 1630 Odrabianie lekcji – praca z książką. Zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu   

                      pracy.

    1630- 1730 Możliwość odrobienia pracy domowej. Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek.

     

          * Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci przebywające w świetlicy korzystają codziennie pod opieką wychowawców z zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu. W związku z tym, zajęcia programowe prowadzone w tym czasie w salach mogą być odwołane na rzecz wyjścia lub dłuższego pobytu i zabawy na szkolnym boisku.

     

     

    Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według haseł tygodni znajduje się wiele form zajęciowych:

    • Pomoc w odrabianiu lekcji,  ćwiczenia w mówieniu i pisaniu oraz gry dydaktyczne.
    • Pogadanki o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, geograficznej, wychowawczej        

    o bieżących wydarzeniach.

    • Praca z książką (czytanie lektur, czasopism, bajek, ćwiczenia w głośnym czytaniu).
    • Zajęcia plastyczno-techniczne (malowanie farbami plakatowymi, kredkami, malowanie farbami żelowymi - witraże, wycinanki, wyklejanie różnymi materiałami, lepienie z plasteliny, masy solnej, papieroplastyka z elementami orgiami, quillingu, konstruowanie z różnych materiałów).
    • Zajęcia multimedialne (quizy, zagadki, teleturnieje, zapoznanie dzieci z ,,Siciakowymi zasadami bezpieczeństwa”, poznanie korzyści i zagrożeń płynących z Internetu).
    • Zajęcia proekologiczne – ,,Zakamarek-ekotriki na kąciki” prowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej, zdrowotnej oraz aranżacji przestrzeni (rozbudzenie zainteresowania ekologią, kształtowanie  prawidłowych nawyków żywieniowych i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, rozbudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez rozwijanie zdolności artystycznych).
    • Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne (budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem, poznawanie przyrody, uwrażliwianie dzieci na problemy ekologiczne, kształtowanie pozytywnych zachowań proekologicznych).
    • Zajęcia prospołeczne na podstawie programu ART (wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, poznawanie własnych emocji i radzenie sobie z nimi, kształtowanie pozytywnych cech charakteru: chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność);
    • Gry stolikowe i zabawy w kącikach zainteresowań (gry planszowe, stolikowe: ,,Piłkarzyki”, ,,Cymbergaj”, ,,Bilard”, układanki, zabawy konstrukcyjne klockami, zabawy w sklep, dom).  
    • Pedagogika zabawy (zajęcia profilaktyczne z elementami programu ,,Spójrz inaczej”).
    • Zabawy z muzyką (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy rytmiczne i ruchowe, ćwiczenie układów tanecznych).
    • Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu.
    • Zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek, filmów – głównie w piątki).


    Ponadto:

    • Wdrażamy programy prozdrowotne, profilaktyczne i proekologiczne.
    • Realizujemy w  świetlicy zajęcia proekologiczne ,,Zakamarek – ekotriki na kąciki” w ramach ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej , zdrowotnej oraz aranżacji przestrzeni.
    • Bierzemy udział  w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki''. (Zorganizowany został w świetlicy kącik czytelniczy dla dzieci).  
    • Co roku w ramach akcji charytatywnej uczniowie ze świetlicy przygotowują przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy kartki z życzeniami dla Seniorów z DPS ,,Matysiakowie”

    w Warszawie w ramach współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza.

    • Bierzemy udział w zbiórce baterii  na terenie naszej szkoły w ramach programu      “Zbieramtowszkoloe”. Misją programu jest niesienie pomocy najbiedniejszym, wśród których pracują misjonarze sercanie, pomagamy w Czadzie i na Filipinach.   
    • Jesteśmy organizatorami wielu konkursów plastycznych zarówno szkolnych jak i dzielnicowych.
    • Uczniowie pod opieką wychowawców świetlicy biorą udział w konkursach międzyszkolnych, dzielnicowych i ogólnopolskich.
    • Organizujemy wystawy prac uczniów wykonanych w  czasie zajęć świetlicowych podczas Święta Szkoły oraz Święta Saskiej Kępy.
    • Współpracujemy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe przy ul. Meksykańskiej i Ogrodem Jordanowskim nr 4 w Warszawie.

     

    Kontakt:

    tel. (22) 617 63 28 wew. 26

    sala 1 tel. kom. 502 268 389

    sala 2 tel. kom. 502 268 336 

     

    Karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy(1).docx

    1Zgoda_na_wyjscie_dziecka_na_zaj._dodatk._Zal_nr3_Karty_swietl_.docx

    Upowaznienie_jednorazowe_Zal_nr_4_Karty_swietlicy.docx