• Dostępność cyfrowa

    Deklaracja dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie

    Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie z siedziba przy ulicy Zwycięzców 44 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie z siedziba przy ulicy Zwycięzców 44: https://sp168.bip.um.warszawa.pl/

    • Data publikacji strony internetowej: [2012-11-26]
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2019-12-05]

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa BIP SP168 jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
    3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
    10. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: [2021-03-25]
    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie

    Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie z siedziba przy ulicy Zwycięzców 44 zobowiązuje się zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie: www.sp168.edupage.org

    • Data publikacji strony internetowej: [2019-05-06]
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-21]

    Status pod względem zgodności z ustawą

    SP168 informuje, że jej serwis internetowy sp168.edupage.org budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus na serwerze edupage.org.

    Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. System umożliwia m.in.:

    • zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności .
    • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika .
    • wskazanie języka strony i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka

    Strona internetowa szkoły sp168.edupage.org jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych – dla materiałów których publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
    2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej – dla materiałów których publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
    3. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane – dotyczy materiałów których publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności.
    4. Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) – dotyczy materiałów których publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności.
    5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (dotyczy materiałów których publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności).
    6. Niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.
    7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
    9. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym na stronie.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: [2021-03-25]
    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej https://sp168.edupage.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej i strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Golan, jgolan@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 617 63 28 oraz drogą mailową do sekretariatu szkoły: sp168@eduwarszawa.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    SP168 nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

     

    Dostępność architektoniczna siedziby Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44

    Sposób dojazdu

    Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Zwycięzców i Międzynarodowej (w pobliżu ronda tych ulic) za budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Zwycięzców 42.

    Dojścia piesze są od ulic Zwycięzców i Międzynarodowej.

    Przejścia dla pieszych są przy ulicach Zwycięzców i Międzynarodowej.

    Przejścia dla pieszych w pobliżu SP168 nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej.

    Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

    Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Zwycięzców i Międzynarodowej występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm.

    Najbliższe dwa przystanki autobusowe znajdują się w odległości 50 m od szkoły:

    Przystanek Zwycięzców 01

    • Linia 111 (Esperanto - Gocław) – kierunek Gocław
    • Linia 123 (Dw. Wschodni (Kijowska) - Dw. Wschodni (Lubelska)) – Dw. Wschodni (Lubelska

    Przystanek Zwycięzców 02

    • Linia 111 (Gocław - Esperanto) – kierunek Esperanto
    • Linia 123 (Dw. Wschodni (Lubelska) - Dw. Wschodni (Kijowska)) – kierunek Dw. Wschodni (Kijowska)

    Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

    Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości 100 metrów kilku metrów przy ul. Międzynarodowej.

    Najbliższy postój taksówek jest przy ulicy Międzynarodowej.

    Wejście do budynku i strefa obsługi petentów.

    Budynek Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie składa się z budynku głównego z salą gimnastyczną oraz połączonym (zadaszonym łącznikiem) budynku hali sportowej z zapleczem i blokiem dydaktycznym.

    W szkole znajdują się 3 wejścia.

    Wejście główne do budynku głównego – dla uczniów, pracowników, rodziców uczniów i petentów.

    • Wejście główne (wejście nr 1) do budynku głównego SP168 jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Zwycięzców 44 jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone, prowadzą do niego schody (9szt.), brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    • Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).
    • Przejście do holu przy którym znajduje się stanowisko ochrony i sekretariat szkoły jest przez wiatrołap z dodatkowymi drzwiami. Sekretariat (pomieszczenie do obsługi petentów) usytuowany po lewej stronie od wejścia, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w sekretariacie.
    • Korytarze na parterze są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
    • Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody zawijane na I, II kondygnację , kondygnację -1 (przyziemie) służą wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły oraz za zgodą wyznaczonych pracowników szkoły dla rodziców i uczestników zajęć dodatkowych (w ramach dodatkowego wynajmu pomieszczeń szkolnych).
    • W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    • W części głównej budynku nie ma wind.
    • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
    • W budynku głównym nie jest wydzielony pokój dla matki z dzieckiem wyposażony w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka
    • W budynku głównym nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

    Wejście boczne (wejście nr 2) do budynku głównego – wejście otwierane tylko w razie potrzeby, wyłącznie dla uczniów – prowadzące do szatni i na klatkę schodową 2 budynku głównego. 

    Wejście do hali sportowej i bloku dydaktycznego – wejście otwierane tylko w razie potrzeby - dla uczniów i uczestników pozalekcyjnych zajęć w hali sportowej oraz w czasie uroczystości szkolnych.

    • Wejście do tej części budynku także podjazdem dla wózków 90 cm, do którego jednak utrudniony jest dojazd od strony furtki z powodu schodów i braku podjazdu dla wózków na tym odcinku.
    • Dla osób na wózkach dostępny jest nie tylko korytarz, ale również hala sportowa, pokój nauczycielski oraz sale bloku dydaktycznego (sale świetlicy i pracownia komputerowa).
    • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest na poziomie „0" w budynku hali. (w łazience przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma wolnej przestrzeni na manewrowanie wózkiem o wymiarach 150cm x 150 cm)
    • W budynku jest winda, z możliwością wjazdu na poziom „1" oraz „2".
    • Na poziomie 1 znajduje się łącznik, łączący budynek hali sportowej i poziom parteru (0) budynku głównego. Istnieje możliwość wejścia na łącznik schodami od strony hali.
    • Na poziomie 2 znajdują się sale świetlicy, pracownia komputerowa.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W sekretariacie budynku znajduje się pętla indukcyjna.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    W budynku hali sportowej i bloku dydaktycznego nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.